Ομόφωνο “Όχι” του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην Καμαρίνα

Την αντίθεσή του στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην Κοινότητα Καμαρίνας εξέφρασε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας, στη συνεδρίαση που έγινε το απόγευμα της Δευτέρας, παρουσία κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Το θέμα ήρθε προς συζήτηση μετά από αίτημα της “Στροφής στο Μέλλον” και στην εισήγησή του ο δημοτικό σύμβουλος της παράταξης Θανάσης Ανωγιάτης υπογράμμισε ότι θα πρέπει το δημοτικό συμβούλιο να ενώσει τη φωνή του με όλους αυτούς που έχουν αντιταχθεί στη δημιουργία του τεράστιου φωτοβολταϊκού πάρκου 1300 στρεμμάτων, το οποίο θα δημιουργήσει μια σειρά από μεγάλα προβλήματα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας εκφράζει την πλήρη αντίθεση μας στα σχέδια υλοποίησης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάρκων από την εταιρία “FOS AND WIND ENERGY ΑΕ” όπως αυτά ανακοινώθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ηπείρου με τις ανακοινώσεις του με αριθμ.πρωτ. 64887/1306 και 64887/1307 με ημερομηνία 26/04/2023.
Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας εγκατάστασης, θα είναι σημαντικές τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για το ίδιο το χωριό.
Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της ίδιας της εταιρίας που θέλει να κατασκευάσει το πάρκο [Μη Τεχνική Περίληψη του έργου (Παράρτημα Δ), σελ.11] αναφέρει:
“Σίγουρα θα υπάρχει αλλαγή στο τοπίο στη θέση εγκατάστασης του πάρκου, θα είναι καθολική, μόνιμη, και αρνητική . Σίγουρα όμως η οπτική όχληση αντισταθμίζεται από το περιβαλλοντικό θετικό ισοζύγιο σε βάθους χρόνου.”
Δεν υπάρχουν περιθώρια για παρερμηνείες και αισιόδοξα σενάρια για το αποτύπωμα που θα αφήσει αυτό το έργο στο τοπίο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας προχωρά σε καταγραφή των επιπτώσεων από την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ως εξής :
1. Αλλοίωση της αισθητικής του περιβάλλοντα χώρου στους πρόποδες του Ζαλόγγου σε μικρή απόσταση από τον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Κασσώπης, το Μνημείο Ζαλόγγου και την Ι.Μ Αγ. Δημητρίου
που είναι χώροι τεράστιας ιστορικής και πολιτισμικής αξίας, σημεία αναφοράς και πόλοι έλξης για το χωριό μας, οι οποίοι πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τον νόμο 3028/2002 (ΦΕΚ A 153/28-06-2002 –
Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς), άρθρο 3, παρ.γ “για τη διατήρηση και την αποτροπή της καταστροφής, της αλλοίωσης και γενικά κάθε άμεσης ή έμμεσης βλάβης της”.
Το Μνημείο Ζαλόγγου αποτελεί Μνημείο Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και για τον λόγο αυτό το τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών είναι αρμόδιο για “Την τεκμηρίωση για τη θέσπιση ειδικών όρων δόμησης και χρήσεων γης στον περιβάλλοντα των μνημείων χώρο.”
Το Αρχαίο Θέατρο της Κασσώπης αποτελεί πόλο της Πολιτιστικής Διαδρομής στα Αρχαία Θέατρα της Ηπείρου , πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος (Π.Ε.Π.) Ηπείρου 2014–2020 και υλοποιείται με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Εθνικό προϋπολογισμό.

Η Ιερά Μονή Αγ. Δημητρίου Ζαλόγγου έχει κριθεί ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 35/2.2.62 τβ’ και 404/6.7.65 τβ’) και την επισκέπτονται κάθε χρόνο πλήθος πιστών.
Η οπτική όχληση από το Μνημείο Ζαλόγγου αλλά και από τον αρχαιολογικό χώρο της Κασσώπης θα είναι τεράστια και θα υποβαθμίσει τους δύο χώρους πολιτισμού της περιοχής ανεπανόρθωτα.
2. Υποβάθμιση της αισθητικής του φυσικού και αγροτικού τοπίου, με τη δημιουργία ενός τεχνητού ανάγλυφου τεράστιας έκτασης που αλλάζει παντελώς την όψη της περιοχής στα ανατολικά του χωριού, επηρεάζοντας αρνητικά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της.
3. Το φυσικό κάλλος του χωριού μας και της περιοχής γύρω του, είναι καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξή του καθώς ο τουρισμός (φυσιολατρικός, αρχαιολογικός, θρησκευτικός) συμβάλει καθοριστικά προς αυτή την κατεύθυνση. Οι εγκαταστάσεις αυτές, αναπόφευκτα, θα προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά μηδενίζοντας κάθε προοπτική του στον τομέα αυτόν. Οι υπάρχουσες δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό θα δεχθούν άμεσο πλήγμα με συνεπακόλουθο, εκτός των άλλων και την υποτίμηση της αξίας της γης.
4. Η κατασκευή και λειτουργία μιας τόσο μεγάλης εγκατάστασης είναι ικανή να επηρεάσει το μικροκλίμα και τα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά της περιοχής μας δημιουργώντας ακραίες κλιματολογικές συνθήκες.
5. Αποστέρηση τεράστιας δασικής έκτασης που χρησιμοποιείται ως βοσκότοπος για κτηνοτροφία και μελισσοτροφία με συνέπεια τη μείωση του ζωτικού χώρου δράσης τους αλλά και των επιδοτήσεων των αγροτών- κτηνοτρόφων, πλήττοντας συνολικά τον πρωτογενή τομέα της περιοχής. Το οικοσύστημα της περιοχής, χλωρίδα και πανίδα, θα επηρεαστεί και αυτό άμεσα.
6. Η κατασκευή αυτών των εγκαταστάσεων στο επικλινές έδαφος της νότιας πλαγιάς του Ζαλόγγου προβληματίζει για το ενδεχόμενο μιας καταστροφικής υποχώρησης του εδάφους και απαιτεί γνωμάτευση του ΙΓΜΕ. Τόσο οι μαρτυρίες των κατοίκων για την περιοχή δημιουργούν εύλογες ανησυχίες για ένα ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο μέλλον.
Με δεδομένη τη σαθρότητα του εδάφους σε αυτή την περιοχή και μετά από μια τόσο μεγάλης έκτασης διατάραξη της ισορροπίας στη βάση αυτού του ευπαθούς πρανούς, κάθε ενδεχόμενο είναι πιθανό.

7. Η περιοχή των σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων ανήκει στην Ζώνη Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Εθνικού Πάρκου Αμβρακικού Κόλπου (Αριθμ.Απόφασης 11989, ΦΕΚ 123/21.03.2008). Η κατασκευή αυτών των
εγκαταστάσεων θα δημιουργήσει κινδύνους πρόσκρουσης των μεταναστευτικών πτηνών (Lake Effect) και για τον λόγο αυτό απαιτείται η γνωμοδότηση του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ).
Για τους παραπάνω λόγους Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας είναι αντίθετο στην υλοποίηση αυτών των εγκαταστάσεων και δεσμεύεται να υποστηρίξει τη θέση του αυτή με σθένος, και χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους του Δήμου, καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαβούλευσης και έγκρισης και διαβεβαιώνει πως σε καμία περίπτωση δεν θα συναινέσει στην παραχώρηση ή ενοικίαση
Δημοτικών Εκτάσεων για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Φαραωνικού έργου.